China Art Archives & Warehouse, Beijing, 2004

Misleading Trails, China Art Archives and Warehouse, Beijing, 8 - 10, 2004. (L to R: Xiaoze Xie, Ai Weiwei, Dan Mills)