BACK to list of REVIEW SHEETS


Houtos Haute Touto


Singular
  Masculine Feminine Neuter
Nominative outoV auth touto
Genitive toutou tauthV toutou
Dative toutwi tauthi toutwi
Accusative touton tauthn touto

 
 
 
Plural
  Masculine Feminine Neuter
Nominative outoi autai tauta
Genitive toutwn toutwn toutwn
Dative toutoiV tautaiV toutoiV
Accusative toutouV tautaV tauta