Chapter 7: 3rd Declension Nouns


3rd Declension Nouns (M,F,N Singular) and the Case Endings:
Nom
rëx
virtüs
corpus
-
Gen
rëgis
virtütis
corporis
is
Dat
rëgï
virtütï
corporï
Acc
rëgem
virtütem
corpus
-em/ - 
Abl
rëge
virtüte
corpore
-e

3rd Declension Nouns (M,F,N Plural) and the Case Endings:
Nom
rëgës
virtütës
corpora
-ës
-a
Gen
rëgum
virtütum
corporum
-um
-um
Dat
rëgibus
virtütibus
corporibus
-ibus
-ibus
Acc
rëgës
virtütës
corpora
-ës
-a
Abl
rëgibus
virtütibus
corporibus
-ibus
-ibus


3rd Declension Drills / Chapter Index / BACK TO THE LATIN PAGE