Chapter 23

 Vocabulary - Latin to English


arx, arcis, f.

__________________________________

dux, ducis, m.

__________________________________

equus, ï, m.

__________________________________

hasta, ae, f.

__________________________________

lïtus, lïtoris, n.

__________________________________

mïles, mïlitis, m.

__________________________________

örätor, örätöris, m.

__________________________________

sacerdös, sacerdötis, m.

__________________________________

aliquis, aliquid

__________________________________

quisquis, quidquid

__________________________________

magnanimus, a, um

__________________________________

umquam

__________________________________

ëducö, ëducäre, ëducävï, ëducätum

__________________________________

gaudeö, gaudëre, gävïsus, sum

__________________________________

ostendö, ostendere, ostendï, ostententum

__________________________________

petö, petere, petïvï, petïtum

__________________________________

premö, premere, pressï, pressum

__________________________________

opprimö, opprimere, oppressï, oppressum

__________________________________

vertö, vertere, vertï, versum

__________________________________

ävertö, ävertere, ävertï, äversum

__________________________________

revertö, revertere, revertï, reversum

__________________________________

 


Chapter Index / English to Latin vocab