Chapter 21 Vocabulary

Latin to English


casa, ae, f. _______________________________________
causa, ae, f. _______________________________________
fenestra, ae, f. _______________________________________
fïnis, fïnis, m. _______________________________________
gëns, gentis, f. _______________________________________
mundus, ï, m. _______________________________________
nävis, nävis, f. _______________________________________
salüs, salütis, f. _______________________________________
Tröia, ae, f. _______________________________________
vïcïnus, ï, m. / vïcïna, ae, f. _______________________________________
vulgus, ï, n. _______________________________________
asper, aspera, asperum _______________________________________
atque / ac _______________________________________
iterum _______________________________________
contineö, continëre, continuï, contentum _______________________________________
iubeö, iubëre, iussï, iussum _______________________________________
labörö (1) _______________________________________
rapiö, rapere, rapuï, raptum _______________________________________
relinquö, relinquere, relïquï, relictum _______________________________________
sciö, scïre, scïvï, scïtum _______________________________________
tangö, tangere, tetigï, täctum _______________________________________

 


English to Latin / Chapter Index