Chapter 10: Vocabulary

 

Latin to English

 

cum
____________________
quoniam
____________________
fugiö, fugere, fügï, fugïtum
____________________
vëritäs, vëritätis
____________________
beätus, a, um
____________________
amïcita, -ae
____________________
höra, -ae
____________________
veniö, venïre, vënï, ventum
____________________
timor, timöris
____________________
natüra, -ae
____________________
via, -ae
____________________
dïcö, dïcere, dïxï, dictum
____________________
voluptäs, voluptätis
____________________
capiö, capere, cëpï, captum
____________________
vïvö, vïvere, vïxï, vïctum
____________________
senectüs, senectütis
____________________
inveniö, invenïre, invënï, inventum
____________________
faciö, facere, fëcï, factum
____________________
cupiditäs, cupiditätis
____________________
audiö, audïre, audïvï, audïtum
____________________

 

English to Latin

BACK TO THE LATIN PAGE